söndag 9 september 2018

Mentorskap i praktiken - bokrecension

Få en bättre karriärutveckling genom ett strukturerat mentorskap

Skriven av Ann-Kristin Sandberg
Skriven: 2007
Tryckt:2012
Sidor: 115
Skriven på svenska
Ursprungsland: Sverige

Tema: Personlig utveckling, karriär, mentorskap, relationer

5 viktigaste budskapen
 • Att adepten har genomtänkta mål är väldigt viktigt för ett lyckat mentorskap (se frågorna nedan för att skapa tydliga mål)

Kort om boken och varför den finns med på bloggen
 • Många personer funderar kanske på vad deras nästa steg i karriären är och har hört om att det kan vara klokt att ha en mentor men vad ska man då tänka på och vad kan det ge? Det samma om du får den stora äran att bli kontaktad av någon som vill ha dig som mentor, hur ska du då bära dig åt? Eftersom boken besvarar dessa frågor och kan hjälpa dig som läsare i din utveckling och karriär oavsett om du är adept eller mentor så har jag valt att ta med boken här.
 • Personligen så läste jag den när jag själv blev tillfrågad om att bli mentor åt en tidigare praktikant och nästan samtidigt blev erbjuden en egen mentor. Ett tydligt tecken på att "den som ger ska också få". 
 • Genom att läsa boken eller recensionen nedan så kan du också utveckla ditt nuvarande jobb och lära dig mycket.

Vem passar boken för
 • De som vill vara mentor och/adept och genomföra det på ett seriöst och bra sätt
 • De som vill utveckla sin insats på sin nuvarande arbetsplats
 • De som vill få ut mer av sin karriär genom att få tillgång till tänkvärda frågeställningar

Mina favoritcitat
 • "Den som inte vet hur man pratar med kunder kommer aldrig att nå lysande resultat" 
 • "Mänsklig utveckling som sätter varaktiga spår i form av nya beteenden går inte fort"

Min egna bedömning och vad jag tar med mig av boken
 • Det som jag tycket var väldigt bra med boken var att den var full med frågor för en själv att svara på angående karriär, livsval och framtid. Dessa kan vara till stor hjälp även om man inte har en mentor.
 • Boken är fullmatad med praktiska tips, exempel och checklistor så har du bestämt dig för att du vill ha ändring på din karriär så är det en väldigt bra bok att köpa.
 • x
Bra frågor att svara på innan mentorskapet tar sin början/eller för dig själv
Att tänka på för dig som adept:
 • På vilket sätt passar mentorskap in på dina behov?
 • Vad skulle du vilja ta upp med en mentor?
 • Vilka erfarenheter är du mest intresserad av?
 • Vilka av skälen till att använda mentorskap som metod tycker du är viktigast?
 • Hur ska du skapa den tid som behövs för att ta till vara tiden med mentorn?
 • Har du det stöd och tid från din egen chef och kollegor för att kontakten med mentorn ska fungera bra?
 • Vad vill du få ut av mentorskapet
 • Vad får mentorn ut av det?
 • Vad är det som du tror du gör fel och som du vill bli bättre på? 
 • Vilken typ av mentor behöver du? 
  • Vilka hygienfaktorer ska finnas (ex. förståelse för branschen, kunna lyssna, engagera sig i andra, nyfiken samt erfarenhet som chef/ledare)
  •  Vilka andra faktorer bör vara på plats hos din mentor?
  Att tänka på för dig som funderar på att bli mentor:
 • Vilka erfarenheter/kunskaper kan du bidra med?
 • Vilka är dina egna förväntningar?
 • Har du några speciella önskemål om bakgrund/yrke/arbetsplats som personen som du ska vara mentor åt bör ha?
 • Hur ska du skapa tid så att du kan följa upp adepten ordentligt?
 • Kan du vara långsiktigt engagerad?
Sammanfattning av boken
 • Innan vi börjar så vill jag påpeka att adept är person som får/tar emot guidning och råd och mentor är den person som agerar det kloka bollplanket.
 • För att lyckas med mentorskapet är det viktigt att adeptens arbetssituation och behov tydliggörs i början och att de är utgångspunkterna både för de egna målen och för valet av mentor.
 • Sätt upp tydliga mål enligt SMART metodiken för ditt år med mentorn då ökar sannolikheten för ett lyckat mentorskap
 • Det är adepten som står i centrum och som ska ha stöd, mentorns främsta uppgift är att lyssna och coacha. (Adepten ska prata absolut största tiden av träffarna).

Praktiska tips från författaren i och under metorskapet

 • Utgå från adeptens utvecklingsbehov och egna mål
 • Klargör förväntningar på varandra
 • Boka in några träffar på en gång och ses ca 1 ggr/månad, lite oftare i början
 • Träffarna bör vara 2-3 timmar långa
 • Mötesplatserna bör vara neutrala, som ex: caféer på stan
  • Undvik att ha mötet på den egna arbetsplatsen
  • Om så önskas kan möten tas utomhus i form av långa promenader
 • Adepten kan på förhand formulera några skriftliga frågor/teman som skickas till mentorn innan för att höja kvaliteten på mötet
 • Starta varje möte med en kort spontan pratstund om läget just nu
 • Som alltid meddela om ni blir försenade 
 • Bekräfta mötet med sms/emejl både i god tid innan och dagen innan mötet
 • Efter en tid kan ni gå på en utställning/föreläsning ihop

Tips till första mötet

 • Syfte: Känn av om ni tror att mentorskapet kommer att fungera
 • Gå igenom adeptens mål med mentorskapet och förväntningar
 • Stäm av att tystnadsplikt gäller
  • Ganska snabbt kommer ni att behöva prata om; känslor, värderingar och attityder, då är det bra att det är avstämt att det stannar mellan er två.
Tips till kommande möten - bra checklista under mentorskapet
 • Tips till bägge:
  • Förbered er väl
  • Stäm av förväntningar och spelregler då och då
  • Va lyhörda och öppna för kontakt
 • Tips till mentorn:
  • Vid start av mötet
   • Fråga om något som var aktuellt på förra mötet
   • Be adepten berätta kort om läget just nu
  • Under mötet:
   • Ställ inte mer än en fråga i taget
   • Nicka/humma mycket så att personen pratar av sig
   • Ställ öppna frågor som:
    • Kan du ge exempel?
    • Vad var det som hände?
    • Hur agerade du?
    • Vem/vilka deltog?
    • När började det?
    • I vilka situationer känner du så?
  •  Vid avslut av mötet
   • Be adepten sammanfatta och fråga vad ni ska fokusera på nästa gång

Kapitel 1 - Mentorskapets idé 

 • Organiserat mentorskap definieras av författaren så här:
 • "en medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfarenhet och kompetens än den andre och där målet är att den mindre erfarne personen ska få lära och utvecklas i enlighet med sina egna behov. Mentorn stödjer och ger feedback på de frågor som tas upp".

Kapitel 2 - Exempel

 •  Det andra kapitlet innehåll flera exempel på adepter i olika situationer som önskat sig mentorer av olika anledningar och därför har olika mål och behov av olika typer av stöd. Om du själv har svårt att hitta vad just du behöver och som är viktigt för dig så är detta kapitel väldigt bra för att hämta inspiration.
 • Exempel på saker som en adept skulle kunna tänka sig vilja ha stöd med är:
  • Ha ett bra bollplank
  • Feedback på händelser och sitt eget agerande i olika situationer
  • Tydligare framtidsbils
  • Utökat kontaktnät
  • Ta del av erfarenheter och ledarskap av vissa situationer 

Kapitel 3 - Att tänka på dig som adept

 • Innan du sätter igång ett mentorskapsprogram bör du som mentor svara på dessa frågor: 
  • Vad fungerar redan bra på din arbetsplats?
  • I vilka situationer gör du ett bra arbete?
  • Vad fungerar mindre bra?
  • Vad har du svårt att klara av?
  • Hur ser du på framtiden, farhågor, förhoppningar?
  • Vad är viktigast att ändra?
  • Vilka relationer behöver förbättras?
  • Vilka är dina starka respektive svaga sidor?
 • Om du lyckas svara på frågorna ovan så har du kommit väldigt långt. Då är det dags att sätta upp mål och där rekommenderar författaren att du använder dig av SMART-metodiken. Genom att du sätter upp tydliga, personliga och konkreta mål kring mentorskapet inklusive en tydlig vision inom några år så skapar du större förutsättningar att året med mentorn ska bli lyckat.
 • Målen ska vara:
  • Specifika
  • Mätbara
  • Avgränsade
  • Realistiska
  • Tidsmässiga
  Stäm av målen med mentorn innan du spikar dem och stäm av dem halvvägs för att se att ni är på rätt väg.
 • Tänk på att det finns olika typer av karriärer:
  • Linjära - rakt uppåt (traditionell)
  • Expert - inom ett specifikt sakområde
  • Episodisk - byter inriktning helt 
  • Utvidgande - hoppar på närliggande områden men på samma nivå 
 • Försök att tänka igenom vad det ideala jobbet är för dig:
  • Rätt plats?
  • Rätt position?
  • Egna utvecklingen?
  • Respons/feedback?Stimulerande? 
  • Vad är du mest/minst nöjd med just nu?
 • Försök även skapa en framtidsbild - en vision om din framtida plats
  • Inventera dina:
   • Behov
   • Drivkrafter
   • Resurser
   • Nuvarande jobb
  • Analysera - dra slutsatser och se möjligheter
  • Planera för den förändring som du vill ha
   • Behövs anpassningar till familj, nära relation, fritid, hälsa?
 • Tips från författaren (andra adepter):
  • Avsett tid och prioritera det
  • Sätt personliga mål och delmål
  • Berätta för mentorn vad jag förväntar mig = skriv samarbetskontrakt
  • Förbered mötena genom att skriva ner ämnen som jag vill ta upp
  • Tala om vad jag vill men planera inte allt för mycket

Kapitel 4 - Att tänka på dig som mentor

 • LYSSNA + reflektera + ge synpunkter + återkoppling
 • Det du säger som ledare/chef/mentor kan betyda mer än du anar 
 • Ert gemensamma mål är Lärande
 • Det är viktigt att du visar på din förmågan av: uthållighet, tålamod och intresse
 • Oftast är problemen som adepten kommer med inte lättlösta:
  • Fel chef vanligt
  • Inte få med medarbetare vanligt (chef som inte får med sina medarbetare)
  • Coacha adepten att bena ut problemen→ fiskbensmodellen kan användas

 •  Övriga frågor som adepten vill lyfta kan vara:
  • Arbetssituationen
   • Mandat, befogenheter, arbetsbelastning, stöd, utrustning 
    
  • Ledarskap
   • Sitt och andras
   • Mål/visioner
   • Förändringsarbete
   • Kompetensutveckling
   • Stöd
     
  • Arbetsrelationer
   • Konflikthantering
   • Lagarbete
   • Dialog
   • Organisationskultur
   • Stämning
   • Personalpolitik
    
  • Arbetssätt, rutiner/verktyg 

  • Självkännedom
   • Styrkor/svagheter
   • Drivkrafter
   • Mönster/utvecklingsmöjligheter
    
   Uppgifter o villkor
   • Nuvarande/framtida
   • Arbetstider
   • Krav ny befattning
    
   Utvecklingsmöjligheter o karriärvägar
   • Vad finns för framtidsalternativ
    
   Stress o arbetsbelastning
   • Hur motverka jäkt, press, utbrändhet
Kom ihåg att det kan vara klokt att tipsa adepten om att:
 • Gilla läget eller göra något åt det, att gnälla hjälper aldrig [ingen chef gillar en gnällhöna]
 • Hjälp adepten med en plan
 • I samtalen ska du som mentor:
  • Ge feedback
  • Bidra med reflektion
  • Utmana
  • Erbjuda nya perspektiv

 • Mentorns roll är att vara:
  • Samtalspartner och bollplank
  • Sparringpartner
  • Påhejare och uppmuntrare
  • Inspiratör
  • Erfarenhetsåterförare
  • Tränare - utvecklare
  • Kontaktbyggare
  •  
  • Tänk på det viktigaste: ADEPTEN SKA UTVECKLAS
   • Inklusive bestämma vilka ämnen som ska tas upp
    • Exempel på frågor som du kan ställa:
     • Hur länge har det varit så?
     • Är det tillfälligt eller permanent?
     • Hur kommer det sig att det upprepas?
     • Vilka alternativ ser du?
      • Stöd adeptens egna problemlösningsförmåga och kom inte med färdiga lösningar
   • Tips till dig som mentor från författaren:
    • Var dig själv
    • ta dig tid
    • Var öppen för att lära dig
    • Lär dig lyssna på djupet
    • ge förtroende
    • Våga vara ifrågasättande och proaktiv 

   • Frågor att reflektera över för mentorn:
    • Vad prioriterar adepten vaf gäller hens utveckling?
    • Hur tänker du överföra erfarenheter?
    • Hur kan du ge mer feedback?

Kapitel 5 - Gyllene regler

 • Bra saker att tänka på för adepten: 
 • Formulera förväntningar + tala om vad du vill prioritera
 • Sätt mål och delmål utifrån dina behov
 • Underlätta för en bra start genom att nämna något konkret du vill åstadkomma
 • Blanda spontana och planerade samtal
 • Förbered mötet med mentorn
 • Våga gå på djupet i en fråga och ge inte upp förrän den är löst
 • Tänk igenom vad du är intresserad av och ta egna initiativ
  • Studiebesök
  • Andra aktiviteter
 • Fråga om allt du vill veta
 • Stäm av träffarna med kollegor o chef
 • Bra saker att tänka på för mentorn: 
  • Tacka bara ja om;
   • Du kan avsätta tid
   • Du kan engagera dig i en annan persons utveckling o situation
   • Du kan Vara öppen med dina erfarenheter
  • Du är bara bollplank och har ansvar för personen
  • Ta reda på vad adepten vill
  • Besök gärna varandras arbetsplatser
  • Lyssna lyhört
  • Var generös med feedback
  • Erbjud ditt kontaktnät om adepten önskar 
 • Bra saker för bägge att tänka på:
  • Ha struktur för mötena
   • Var, När, Hur
  • Välj neutrala platser där mötena äger rum
  • Stäm av att tystnadsplikt gäller

Kapitel 6 - Så får du ett bra samarbete - allmänt om berikande samtal

Här i kapitel sex går författaren in på hur man ska skapa samtal som kan ge någonting på riktigt. Författaren förklarar olika typer av samtal och ger tips på vad man ska tänka på. För mig blev det lite mindre konkret när jag kom till det här kapitlet samtidigt som det kändes som mer okänd mark för mig.

Författaren säger att det finns fyra olika samtalsnivåer:
 • Nivå 1 - Ytligt och vanligtvis start i konversation - Vardagsprat - väder o vind.
 • Nivå 2 - Sakfrågan - (okontroversiellt) det saken gäller
 • Nivå 3 - Relationer till och känslor för andra människor (om andra)
 • Nivå 4 - Det som gäller dig och mig och vad vi känner inför varandra och vad som rör oss (intimt)
Samtalet behöver föras på nivå 2 och 3 och ibland även på nivå 4. För att det ska vara möjligt som kommer komfortgränsen att behöva passeras och det kan då uppstå mer känslor. Kontrollera därför att du har uppfattat rätt (vad den andre sagt) ofta och använd JAG istället för MAN.

Det finns dessutom sex olika typer av syften med samtal:
 • Syfteslösa - fördriva tiden
 • Medarbetarsamtal - bidra till den berördes utveckling
 • Bekräftande samtal - bekräfta varandra, se likheter och känna igen oss
 • Befästande samtal - slå vakt om hur det är idag, söker trygghet
 • Synliggörande samtal - söker likheter och olikheter, allas förslag blir tydliga
 • Skapande samtal - fokus på nya frågeställningar och möjligheter
Att ta med sig är att alla bär på en egen ryggsäck som skapar egna tolkningar och känslor.
Denna ryggsäck innehåller:
 • Människosyn
 • Fostran
 • Kön 
 • Kunskapssyn
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Etik och moral
 • Värderingar
 • Trygghet
 • Emotionellt
 • Språkbruk
 • Förändringsrädsla
 • Fördomar
 • För att lyckas med mentorskapet är det viktigt att du är en GOD LYSSNARE, här kände jag själv att jag hade mycket att lära av författaren så de här sakerna tar jag väldigt gärna med mig framåt: 
  • Anpassa samtalsämnet till vad den andre vill prata om
  • Försök att använda så många av följande kännetecken av en god lyssnare som möjligt:
   • Va intresserad av samtalsämnet och av samtalspartnern
   • va positiv och se möjligheter
   • ha ögonkontakt
   • Visa empati och repsekt
   • AVBRYT EJ I ONÖDAN
   • Tolka alla signaler som tonfall, minspel och gester 
   • Våga vara tyst
   • Ställ de rätta, klargörande frågorna
   • Våga vara ärlig även om det är obekvämt
     
 • Aktivt lyssnande bidrar till ett lyckat mentorskap men kan även appliceras i andra situationer i vardagen.
  • Relationsskapande
   • Va 100% uppmärksam
   • Att uppfatta det den andre säger utan tolkning
   • Att ha ögonkontakt o visa att man lyssnar
   • Att följa den Andres val av ämne
   • Att försöka förstå innehållet
   • Att förstå “andemeningen”
   • Att förstå syftet
   • Att komma ihåg det som sägs
  • Ramar och struktur
   • Tiden för mötet är definierat
   • Platsen är lämplig
   • Rollerna är tydliggjorda
   • Vilka frågor som ska tas upp är tydligt
   • Målen är formulerade - nu är det dags att prata om:
   • Vad är prövat
   • Vilka alternativ finns
   • Vad är möjligt

   Tänk även på att de flesta reagerar negativt på:
    • Arrogans
    • Hierarkiskt tänkande
    • "alltid vet bäst"
    • Någon som alltid strävar efter att få rätt 

 • INFÖR AVSLUT AV MENTORSKAP:
  • Vad är resultatet i förhållande till målet?
  • Förklara varför det blev som det blev
  • Som adept ska du använda en loggbok
  • Boka in möte med chefen:
   • Hur ta till vara på kunskapen från mentor
   • Nästa steg
   • Annat som jag vill träna/utveckla
 • Tips från författaren: 
  • Samtalen är en investering
  • 90% av utbytet är icke-ord (gester, mimik, hållning, tonläge, nyanser i rösten) 
  • Lyssna ordentligt så du förstår hur den andre kommit att tänka/tycka så som den gör

Kapitel 7 - På väg mot drömjobbet

 När du ska analysera vad du vill göra så kan det vara bra att tänka på följande punkter:
 • YRKE
 • BRANSCH
 • Arbetskamrater
 • Chefer
 • Klimat och värderingar (stolt över ftg värderingar)
 • Oskrivna regler - som du inte kan ändra “tysta kunskapen”
  • Kan ses på:
   • Lokaler och inredning
   • Klädsel
   • Beteende
   • Språket
   • Rekryterar, belönar, kompetensutvecklar
   • Resor/representation
   • Ceremonier, regler
   • Historier/myter
 • Samhörighet
 • Uppskattade
 • “Del av gruppen”
 När du sen söker jobb och träffar personer från den potentiella arbetsplatsen så ska du tänka; "Kommer jag trivas med dessa människor"?
Tips på hur du blir chef:

 • Arbeta hårt + vilja
 • Bygg nätverk
 • Bra relationer till andra
 • Ej fastna i högar med arbete
 • Äta lunch
 • TRÄNA PÅ ATT SÄGA NEJ
 • Spill inte tid att vara med msk du inte något gemensamt med
Konkreta tips för framsteg i karriären:
 • Ta på dig jobb
 • Intressera dig för andra
 • Var öppen med vad du vill
 • Slit inte ut dig
  • Lämna lagom goda arbetsresultat
 • Ta chansen att lära nytt
 • Engagera dig på möten (men var inte för påstridig)
 • UNDERHÅLL DITT NÄTVERK
  • Träffa folk både på på din arbetsplats och utanför
 • Ha tid för att ha kul
 • Stå stark även vid motgångar
 • Skriv bra ansökan
 • Skaffa en bra mentor

Kapitel 8 - Verktyg 

I slutet av boken så finns det konkreta tips på verktyg och mallar som kan användas för att vaska fram både karriärutvecklingsplan och plan för att nå drömjobbet.
Personligen så gillar jag det för det blir så konkret och påtagligt.

Här är en kort sammanfattning:

Inventera → Analysera → Planera för förändring → Förändra

 1.  Inventering
  • Bra och mindre bra idag
  • Vision om framtida arbete
  • Viktigaste drivkrafter
  • Grundvärderingar är viktigast i yrkeslivet, hur avspeglas de i jobbet?
  • Kompetens (förmågan att klara uppdrag och situationer)
  • Fack- och branschkunskap
  • Förhållningssätt
  • Strategiskt tänkande
  • Vilka arbetsuppgifter är mest stimulerande
  • Vilka uppgifter skulle jag vilja bli av med?
  • Arbetsvolym, för mycket/lite?
  • Respons från medarbetare och chefer 
 2. Analys
  • Yrkesmässiga mål under närmaste året 
  • Nuvarande situation med behov, kompetens och intressen 
  • Vad ska förändras, gör lista och prioritera 
 3.  Planera för förändring
 • Vilka beslut behöver fattas?
 • Vilka hinder/svårigheter finns det?
 • Hur lång tid behövs?
 • Vilka resurser behövs?
 • Vilket stöd kan mentorn vara?
 • Vad blir mitt första steg?

Om författaren
 • Ann-Kristin Sandberg har lång erfarenhet från arbete med mentorskap som metod för utbildning och lärande inom organisationer och företag.


Andra böcker som jag rekommenderar
 • Inom sparande:
 • Om Näringslivsprofiler:
  • Min hemlighet - om och av Petter Stordalen, den norska superentreprenören   
    
 • Om personlig utveckling:
  • How to Win Friends and Influence People - av Dale Carnegie, en klassiker inom hur man bygger hållbara relationer främst på jobbet men privat. Bra även för att lära sig mer om försäljning.

Länkar till mer information:


Vad tyckte du om recensionen, vad vill du ser mer av framöver, mindre av?
Vilka andra böcker vill du ha recensioner av framöver?

Har du hittat fel? Säg gärna till då så försöker jag rätta så fort jag kan.
Kommentera gärna.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg löpande!

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad: hösten 2017
Redaktör: Grundaren av bokfakta


Det här inlägget är dedikerat Alexander som lämnade oss alldeles för tidigt endast 31 år gammal.
Han var en person som ständigt ställde upp för andra, kämpade för barn genom sitt arbete på Barncancerfonden och var en ovärderlig far, sambo och för oss många andra en otroligt fin vän.
Låt oss minnas honom genom att dela med oss av kunskap, ständigt tänka på att hjälpa varandra och våra medmänniskor.

Om oberoende:
Redaktören/Bloggaren har inte mottagit någon typ av stöd/sponsring eller liknande för att skriva artikeln.

Källor:
Bok:Mentorskap i praktiken, Ann-Kristin Sandberg, Hjalmarson & Högberg, 2007
Egna betraktelser, reflektioner och upplevelser